Boka online

Bokningsvillkor: Hyvölä Houses

Hyvölä Houses följer dessa villkor vid uthyrning av semesterstugor. Dessa villkor är bindande för båda parter efter att kunden har betalat Hyvölä Houses förskottsbetalning eller förskottsbetalningen och slutbetalningen samtidigt.

Boknings- och betalningsvillkor

Den person som gör bokningen bör vara myndig (18 år eller äldre) vid bokningstillfället.

Bokningen kan göras online, varvid bokningsbekräftelsen samt förskotts- och slutfakturan omedelbart skickas till kundens e-post. Kunden ska minst betala förskottsbetalningen (30 % av semesterställets hyra) inom 7 dagar. Kunden kan också betala hela bokningen omedelbart.

Bokningen kan även göras per telefon, varefter Hyvölä Houses skickar kunden en faktura per post eller e-post.

Alla anmärkningar relaterade till fakturan bör meddelas inom 7 dagar från fakturadatum. Fakturan betalas som en SEPA-betalning (IBAN-kontonummer och bank-BIC-kod) med referensnumret som finns på fakturan.

Bokningsbekräftelsen innehåller namn och kontaktuppgifter till personen som ansvarar för/ägaren till semesterstället, samt vägbeskrivningar till platsen där nycklarna överlåtes eller till semesterstället.

Bokningen bekräftas när kunden har betalat förskottsbetalningen (30 % av semesterställets hyra) på förfallodagen eller förskottsbetalningen och slutbetalningen samtidigt. Slutbetalningen görs senast sex (6) veckor innan semestern börjar.

Utöver hyran tillkommer en förmedlingsavgift på 5 euro.

Om det återstår 63 dagar (9 veckor) eller mer till bokningsperiodens början, betalas beloppet i två rater. Förskottsbetalningen förfaller senast 14 dagar efter fakturadatum. Slutbetalningen görs 6 veckor innan semestern börjar.

Om det återstår 50–62 dagar (7–9 veckor) till bokningsperiodens början, betalas hela beloppet på en gång och fakturan ska betalas 6 veckor innan semestern börjar.

Om det återstår 28–49 dagar (4–7 veckor) betalas hela beloppet på en gång och fakturan ska vara betald senast en vecka efter fakturadatum.

Om det återstår 27 dagar eller mindre till bokningsperiodens början, betalas hela beloppet omedelbart samma dag.

Om kunden inte erlägger betalningarna i tid kan Hyvölä Houses avboka bokningen utan förvarning.

Nyårsbokningar

Under tiden 26.12.–15.1. tillkommer alltid en avgift för slutstädning och bäddlinne. Slutbetalningen görs 10 veckor innan semestern börjar.

Avbokning och ändring av bokning

Avbokning ska alltid göras skriftligen (per brev till Hyvölä Houses, Kaijantie 133, 63700 Etseri eller via e-post till hyvolantalo@hyvolantalo.com).

Avbokningen anses ha skett i det ögonblick då informationen om avbokningen har nått Hyvölä Houses. Avbokningar som görs utanför kontorstid (vardagar 8.30–16.30) anses ha skett följande kontorsdag.

Om kunden avbokar bokningen, återbetalas ingen förskottsbetalning eller förmedlingsavgift. Vid avbokning senare än 28 dagar före hyresperiodens början eller under själva hyresperioden, återbetalas inga avgifter.

Ovanstående till trots har kunden rätt till återbetalning av det belopp som betalats till Hyvölä Houses, minus förskottsbetalning och förmedlingsavgift, om kunden själv eller en person i samma hushåll insjuknar svårt, råkar ut för en olycka eller avlider. Hyvölä Houses ska meddelas om avbokningen utan dröjsmål och ärendet ska styrkas för Hyvölä Houses på ett tillförlitligt sätt, t ex med läkarintyg.

Vid avbokning senare än 48 timmar före hyrningsperioden eller under själva hyrningsperioden, återbetalas inga avgifter.

Om kunden ändrar bokningen (semesterställe, tidpunkt för semestern, tilläggstjänster eller antal personer) har Hyvölä Houses rätt att debitera 20 euro som ändringsavgift. Ändringen ska göras senast sex (6) veckor innan bokningsperiodens början. Efterföljande ändringar kommer att betraktas som en avbokning av den tidigare bokningen och utgör en ny bokning.

Hyvölä Houses rätt att avboka en bokning

I händelse av force majeure kan Hyvölä Houses avboka bokningen. I detta fall har kunden rätt till full återbetalning av det belopp som erlagts till Hyvölä Houses. Om bokningen måste avbokas på grund av kundens störande beteende återbetalas inga belopp.

Om kunden inte erlägger betalningarna i tid kan Hyvölä Houses avboka bokningen utan förvarning.

Serviceinformation i semesterställets beskrivning

Beskrivningen av semesterstället innehåller hänvisningar till närliggande service (t.ex. tågstation, busshållplats, restaurang, butik, skidlift etc.). Hyvölä Houses ansvarar inte för informationen för eller tillgången till allmän service under vistelsen, som inte ingår i semesterställets service.

Vistelse i semesterstället

Semesterstället är tillgängligt för gäster från kl. 16.00 på ankomstdagen till kl. 12.00 på avresedagen. Vissa semesterställen möjliggör veckoslutsvistelser fram till kl. 22.00 på söndagar. Tidpunkten för överlåtandet av semesterstället och nycklarna anges på bokningsbekräftelsen.
Den ansvariga personen eller ägaren har rätt att debitera kunden en deposition på 150 EUR vid ankomsten till semesterstället, som säkerhet för kundens skyldigheter och eventuell skada. Personen som ansvarar för/ägaren till semesterstället återbetalar depositionen till kunden på avresedagen. Ersättning för skada och städkostnader får dras av från depositionen.

Semesterstället och dess nycklar överlåtes till kunden av personen som ansvarar för/ägaren till semesterstället i förväg, vid den beräknade ankomsttid som meddelats antingen per telefon eller skriftligen. Om kunden inte anländer vid angiven tid eller inte anger sin ankomsttid, kan Hyvölä Houses inte garantera överlåtandet av nycklarna.

I hyran ingår tillgång till det bokade semesterstället för den bokade perioden. Normala energikostnader, möbler, matlagnings- och matredskap, bestick, madrasser, täcken och kuddar ingår i priset.

Ved ingår i hyran, om annat inte anges i beskrivningen. Diskmedel, baskryddor samt toalett- och kökshanddukar ingår inte i hyran.

Fri användning av roddbåten vid strandstugorna ingår i priset under sommaren.

Bäddlinne och handdukar ingår inte i hyran, om annat inte anges i beskrivningen. Kunden bör använda lakan. Sängkläder och handdukar kan beställas vid bokningstillfället.

Städningen av semesterstället under och i slutet av vistelsen är kundens ansvar, om annat inte anges i beskrivningen. Slutstädning kan beställas vid bokningstillfället.

Det maximala antalet personer som tillåts i semesterstället anges i beskrivningen som antalet bäddar eller har överenskommits vid bokningen av semesterstället. Fester och andra tillställningar där antalet personer i semesterstället tillfälligt överskrids bör i förväg avtalas med personen som ansvarar för eller ägaren till semesterstället.
Användningen av tält och husvagn eller hyrd utrustning (t.ex. badtunna) på semesterställets tomt utan tillstånd av personen som ansvarar för eller ägaren till semesterstället är förbjudet. Medtagande av husdjur bör meddelas vid bokningstillfället. Husdjur får endast medtas till semesterställen där de är tillåtna. I vissa semesterställen tillkommer en extra kostnad för att ta med ett husdjur. Rökning är förbjuden i semesterställets alla inomhusutrymmen.

Kundens skyldigheter och överlåtandet av semesterstället på avresedagen

Kunden överlåter semesterstället och dess nycklar kl. 12 på avresedagen, om annat inte anges i bokningsbekräftelsen. Om kunden lämnar semesterstället vid annan tidpunkt ska överlåtandet av nycklar och återbetalningen av depositionen i god tid avtalas med personen som ansvarar för/ägaren till semesterstället.

Om kunden avreser vid en ovanlig tid (t.ex. nattetid) eller om kunden inte anmäler sin avresa har personen som ansvarar för/ägaren till semesterstället rätt att återbetala depositionen i efterhand. Kunden ansvarar för eventuella skador som orsakas i semesterstället. Skador ska omedelbart meddelas till personen som ansvarar för/ägaren till semesterstället. Kunden är skyldig att ersätta den skada som orsakats direkt till personen som ansvarar för/ägaren till semesterstället.

Rökning är förbjuden i semesterställets alla inomhusutrymmen. Semesterstället ska lämnas i städigt skick vid avresan. Kunden är skyldig att betala kostnaderna för städning av semesterstället i händelse av att man har rökt inomhus eller inte städat eller om städningen har genomförts ofullständigt och personen som ansvarar för/ägaren till semesterstället måste ta hand om den innan nästa kund anländer.

Slutstädningen som beställts eller inkluderas i hyrespriset inkluderar inte diskning av kärl och bortförande av skräp. Dessutom ska kunden föra bort tomma flaskor och burkar och ställa möblerna på plats.

Force majeure

Hyvölä Houses ansvarar inte för skador som orsakats kunden på grund av oförutsägbar force majeure eller liknande orsak (t.ex. strömavbrott eller naturfenomen såsom förekomsten av alger, eller djur såsom möss och insekter) som inte orsakats av Hyvölä Houses och vilkas konsekvenser Hyvölä Houses inte rimligen kunde ha förhindrat.

Hyvölä Houses ansvarar inte heller för skador eller konsekvenser som orsakas av normala naturfenomen.

Anmärkningar och klagomål

Alla anmärkningar och klagomål angående semesterstället ska omedelbart efter att saken uppdagas och under bokningsperioden riktas direkt till semesterställets ägare.

Om kunden inte meddelar uppdagade brister till ägaren omedelbart under hyresperioden, anses semesterstället vara i det skick som avtalet förutsätter. Brister som anmäls först efter hyresperioden kan inte tillsammans konstateras, och därmed ansvarar Hyvölä Houses inte för dem.

Om kunden avbokar sin bokning och lämnar semesterstället innan hyresperiodens utgång, erläggs ingen ersättning för outnyttjad tid och kunden har inte rätt till återbetalning av hyran.

Hyvölä Houses rätt till prisändringar 

Efter avtalets ingående har Hyvölä Houses rätt att höja och motsvarande skyldighet att sänka det avtalade priset om de skatter eller offentliga betalningar som påverkar priset på stugsemestertjänsten ändras.

Inkorrekt prisinformation

Inkorrekta prisuppgifter är inte bindande för Hyvölä Houses om priset är så uppenbart inkorrekt att kunden måste förstå det. Detta är till exempel fallet om skillnaden mellan det angivna priset och det faktiska priset är väsentligt stor eller om det inkorrekta priset kan anses vara exceptionellt lågt jämfört med den allmänna prisnivån.

Gällande lag och forum i tvistemål

De avtalsslutande parterna ska sträva efter att lösa tvister som härrör från detta avtal genom ömsesidigt samråd. Om ingen överenskommelse nås i förhandlingarna avgörs tvisterna i Södra Österbottens tingsrätt. På detta avtal tillämpas Finlands lag.

Hyvölä Houses
Katriina och Ari Hyvölä
Kaijantie 133
63700 Etseri
040-533 0115 Katriina, 0400-216 326 Ari